Servicevoorwaarden van TuinTuin

Laatst aangepast: 16 april 2013 (eerste versie)

 1. DEFINITIESIn deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Aanbieding / Aanbod: iedere vorm van aanbod gedaan door of vanwege TuinTuin aan de Gebruikers middels de Website;
  2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Gebruiker gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Gebruiker of TuinTuin in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  5. Gebruiker: een gebruiker van de Website;
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Gebruiker om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. TuinTuin: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht TuinTuin handelend onder de naam TuinTuin , gevestigd en kantoorhoudend op de op de Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo.
  8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door TuinTuin georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  9. Producten of Diensten: de door TuinTuin via de Website aangeboden Producten of Diensten of vouchers of kortingsbonnen ter verkrijging van Producten of Diensten;
  10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Gebruiker en TuinTuin gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
  11. Website: www.TuinTuin.nl
  12. TuinTuin behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op de dag van de op de factuur vermelde datum.
 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1. Deze Voorwaarden TuinTuin zijn toepasselijk op elk Aanbod dat TuinTuin doet via haar Website en elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen TuinTuin en Gebruiker. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van onze Website en /of een Product te kopen op onze Website.
  2. De tekst van deze Voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Gebruiker langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  3. Het is mogelijk dat naast deze Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn. In dat geval zullen de specifieke product- of dienstvoorwaarden overeenkomstig het tweede lid aan Gebruiker ter beschikking worden gesteld. Bij strijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en specifieke product- of dienstenvoorwaarden zullen de specifieke voorwaarden voorrang verkrijgen.
  4. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk zijn overeengekomen tussen TuinTuin en de Gebruiker en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst.
  5. Eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker zijn niet van toepassing, tenzij deze door TuinTuin schriftelijk zijn aanvaard.
  6. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen, TuinTuin, in overleg met de Gebruiker, nieuwe bepalingen zal vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen.
 3. Het Aanbod
  1. De geldigheidsduur van een Aanbod en speciale voorwaarden waaronder een Product of Dienst worden aangeboden zijn in het Aanbod vermeld. TuinTuin behoudt zich het recht voor de duur van een Aanbieding te verlengen dan wel te verkorten zonder voorafgaande aankondiging.
  2. Ieder Aanbod dat op de Website wordt gedaan in welke vorm dan ook geldt als een vrijblijvend Aanbod. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten ten aanzien van de omschrijving van Producten en Diensten in het Aanbod binden TuinTuin niet.
  3. De in het Aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Andere facturen dan deze zullen niet door TuinTuin worden geleverd.
  4. Kortingcodes zijn gedurende een jaar na datum afgifte te gebruiken en alleen indien deze tegelijk met de online bestelling op de Website van een bepaalde Aanbieding worden ingevoerd.
  5. Alle Aanbiedingen van TuinTuin zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.
 4. De Overeenkomst
  1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Gebruiker van het Aanbod binnen de in het Aanbod gestelde termijn en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder betaling van de prijs van het aangeboden Product of Dienst middels de op de Website opgenomen betaalfaciliteit.
  2. Indien de Gebruiker het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TuinTuin langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod.
  3. TuinTuin kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien TuinTuin op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Herroepingsrecht
  1. Bij levering van Producten: Bij de Aankoop van Producten heeft de Gebruiker de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Gebruiker of een vooraf door de Gebruiker aangewezen en aan TuinTuin bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de Gebruiker zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan TuinTuin retourneren, conform de door TuinTuin verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Bij levering van Diensten: Bij levering van Diensten heeft de Gebruiker de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Gebruiker zich richten naar de door TuinTuin bij het Aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Kosten in geval van Herroeping
  1. Indien de Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  2. Indien de Gebruiker een bedrag betaald heeft, zal TuinTuin dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 7. Uitsluiting Herroepingsrecht
  1. TuinTuin kan het herroepingsrecht van de Gebruiker uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor de volgende Producten:
   1. a. die door TuinTuin tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Gebruiker;
   2. b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
   3. c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   4. d. die snel kunnen bederven of verouderen;
   5. e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop TuinTuin geen invloed heeft;
   6. f. voor losse kranten en tijdschriften;
   7. g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Gebruiker de verzegeling heeft verbroken.
  3. Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor Diensten:
   1. a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
   2. b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Gebruiker is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
   3. c. betreffende weddenschappen en loterijen.
 8. Levering en Uitvoering
  1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Gebruiker aan TuinTuin kenbaar heeft gemaakt.
  2. TuinTuin zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Met name maatwerk bestellingen kunnen langer duren. TuinTuin zal uiterlijk binnen 60 dagen leveren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken dan wel opgenomen in het Aanbod. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Gebruiker hiervan uiterlijk 60 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Gebruiker heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal TuinTuin het bedrag dat de Gebruiker betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal TuinTuin zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
  5. Levering op de Waddeneilanden is ook mogelijk, hiervoor worden transportkosten berekend op aanvraag van de transporteur.
 9. Betaling
  1. De Gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan TuinTuin te melden.
  2. In geval van wanbetaling van de Gebruiker heeft TuinTuin behoudens wettelijke beperkingen, het recht om kosten voor incasso van de openstaande vordering in rekening te brengen.
 10. Klachtenregeling
  1. In geval van klachten over de geleverde Producten of Diensten kunnen deze gemeld worden bij de klantenservice van TuinTuin: info@TuinTuin.nl
  2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TuinTuin, nadat de Gebruiker de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij TuinTuin ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door TuinTuin binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 11. Geschillen
  1. Op overeenkomsten tussen TuinTuin en de Gebruiker waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 12. Garantie
  TuinTuin hanteert te allen tijde de garantievoorwaarden van de fabrikant, distributeur of leverancier van het product of dienst. Let op:
  1. De garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van TuinTuin.
  2. Deze door TuinTuin aangeboden garantieregeling, doet niets af aan de rechten van de klant die het kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
  3. TuinTuin is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van TuinTuin.
  4. TuinTuin is nimmer aansprakelijk voor gevolg-of bedrijfsschade, indirecte schade en winst-of omzetderving.
  5. Indien TuinTuin, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 13. Herroepingsrecht
  De klant heeft de verplichting om bij aflevering onmiddellijk te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Wij willen je wijzen op de volgende voorwaarden:
  1. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat, kleur-en detailverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten.
  2. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, dient zij met behulp van foto materiaal duidelijk de klacht in beeld te brengen. Zonder duidelijk beeldmateriaal worden geen product en/of producten teruggenomen!. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant. TuinTuin behoeft geen rembourszendingen te accepteren.
  3. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retourzenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
 14. Gebruik website
  Op TuinTuin is het ook mogelijk om informatie te verzamelen en te delen. Verdere voorwaarden voor het gebruik van de website en alle materialen zetten we onderstaand zo helder mogelijk uiteen:
  1. Je kunt TuinTuin.nl gebruiken als je 16 jaar of ouder bent
  2. Kopieën van gedeelde content kunnen ook blijven bestaan als je content verwijdert.
  3. Plaats geen porno, spam of andere voor gebruikers ongewenste informatie op TuinTuin.nl
  4. Wij respecteren de copyright rechten van gebruikers en dat verwachten we ook van jou.
  5. Sommige foto’s linken naar externe sites. Meestal linken we naar prachtige of nuttige informatie maar we steken onze handen hier niet voor in het vuur. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de externe informatie.
  6. Wij behouden het recht om onze service niet aan mensen te verlenen en/of gebruikers te blokkeren.
  7. Op een site met user generated content plaatsen mensen soms ongewenste informatie. Wij nemen dit erg serieus. Laat het ons weten als je tips hebt.
  8. Wij proberen de allerbeste service te geven aan onze gebruikers. We kunnen echter niet beloven dat het altijd perfect is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor onbereikbaarheid of verlies van data, goodwill, bedrijfsschade en illegale en ongewenste informatie.
feedback Switch to English