Privacybeleid

Op deze pagina tref je de Privacy Verklaring aan van TuinTuin.

Laatst aangepast: 16 april 2013 (eerste versie)

TuinTuin is een platform waar je tips, trends en inspiratie over tuinen kunt vinden én delen. TuinTuin biedt tevens diensten en producten aan op het gebied van design en inrichting. Privacy Verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van TuinTuin en haar dochtermaatschappijen tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacy verklaring hanteren.

Algemeen

Wanneer je een product bestelt, je aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met TuinTuin of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) TuinTuin, worden de door jou verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is TuinTuin, Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo.

TuinTuin vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. TuinTuin houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door TuinTuin worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  1. Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jouw gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  2. Als je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
  3. Om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van TuinTuin of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten;
  4. Om je op de hoogte te houden van de producten en diensten van TuinTuin;
  5. Om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
  6. Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
  7. Om je gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan TuinTuin op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat je daarvoor interesse heeft;
  8. Om te voldoen aan de op TuinTuin van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Jouw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van TuinTuin.

Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor jou een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door jou reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer je gebruik maakt van verschillende TuinTuin producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere TuinTuin producten en/of diensten.

Gegevensverstrekking aan derden

Je gegevens worden zonder jou uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het TuinTuin-concern behoren, behoudens het navolgende. Je gegevens kunnen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door TuinTuin worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door jouw besteld product). In een dergelijk geval worden je gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor je ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product).

Daarnaast is het mogelijk dat TuinTuin op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. TuinTuin zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan TuinTuin jouw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van jouw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die TuinTuin ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal TuinTuin je gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met jouw belangen.

Cookies

Bij gebruik van de digitale diensten van TuinTuin kan informatie over je gebruik van deze diensten worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met de klantenservice van TuinTuin-onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien je via een digitale dienst van TuinTuin terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. We raden je aan om de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Voor digitale diensten van TuinTuin waartoe je toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat TuinTuin de in dat kader door jouw gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

Beveiliging gegevens

TuinTuin respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van TuinTuin. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van TuinTuin, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. TuinTuin spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

TuinTuin is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan TuinTuin.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door TuinTuin zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van TuinTuin via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien je van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt je dat schriftelijk doen via:

TuinTuin  T.a.v. Klantregistratie  Kennemerstraatweg 464  1851 NG Heiloo.

Je kan ook een e-mail sturen naar info@TuinTuin.nl.

Wijziging van deze Privacy Verklaring

TuinTuin behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.

feedback Switch to English